İmam Ali Naki’den (a.s) Nakledilen “Camiey-i Kebire Ziyaret Namesi”

Selam olsun size ey Peygamber’in Ehl-i Beyt’i, risalet’in karargâhı, meleklerin uğradığı kimseler; vahyin iniş yeri, rahmet madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, hilimin nihayeti, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin mücevheri, seçkinlerin di­reği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rahman’ın emanetdarları, Peygamber’in öz soyu, ilahi elçilerin göz nuru ve resullerin yakınları; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere ey hidayet imamları,  karanlıkların nur­ları, takvanın parlak nişaneleri, kamil akıl ve bilinç sahipleri, halkın sığınakları, peygamberlerin varisleri, üstün örnekler, güzel davetçiler, Allah’ın dünya ve ahiret ehline ve ilk mahluklara olan hüccetleri; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun sizlere ey Allah’ı tanımanın yolları ve Allah’ın bereketinin odakları, Allah’ın hikmetinin kaynakları, Allah’ın sırlarının koruyucuları, Allah’ın kitabının muhafızları ve Pey­gamber’in vasileri ve Resulullah’ın soyu; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun insanları Allah’a davet eden imamlara, rızasının kılavuzlarına, emrinde bulunanlara muhabbetinde son merte­beye erişenlere, ihsanla tevhidine sarılanlara, emir ve nehiylerini aşikar kılanlara ve emrine uyup Hak’tan önce bir şeyi dile getirmeyen tertemiz kullara; Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Selam olsun (Hakk’a) davet eden imamlara ve hidayetçi olan önderlere ve koruyucu ve destekçi velilere.

Selam olsun siz zikir ehline, emir sahiplerine, Allah’ın yeryüzünde seçtiği halifelerine, O’nun seçkin kıldığı kendi hizbine, O’nun ilim çeşmelerine, O’nun hüccet ve nuruna, Allah’ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.

Allah’ın kendi hakkında Şahadet ettiği gibi (ben de) Şahadet ederim ki, Allah’tan başka bir ilah yoktur, O tektir ve ortağı yoktur; nitekim melekler ve ilim sahibi yaratıkları da buna Şahadet etmekteler. O’ndan başka bir ilah yoktur; O güçlü ve hik­met sahibidir. Şahadet ederim ki, Muhammed O’nun seçkin kulu ve beğenilmiş elçisidir. Onu hidayet ve hak din üzere ve bütün dinlere galip gelsin diye göndermiştir; müşrikler bunu istemese de.

Yine Şahadet ederim ki, sizler değer ve hidayet sahibi masum imamlarsınız, Allah’a yakınlaştırılmış muttaki, sâdık, seçkin ve O’na itaat eden, O’nun emrini tamamen yerine getiren, O’nun iradesine uyan, ikramını kazanan önderlersiniz. Allah sizi bilerek seçmiş ve gaybının bilgisini size bahşetmiş, sırrını bil­mekle sizi seçkin kılmış ve kendi kudretiyle sizi değerlendir­miştir. Kendi hidayetiyle size izzet kazandırmış ve kendi bur­hanıyla (mucize ve kerametleriyle) sizi özgün kılmıştır, kendi nurunu size bahşetmiş ve kendi ruhuyla sizi desteklemiştir, yeryüzünde sizlerin halife olmanızı kullarına hüccet ve dinine yardımcı ol­manızı, sırrını koruyanlar, ilmini taşıyanlar ve hik­metinin emanetdarı, vahyinin açıklayıcıları, tevhidinin erkanı, yaratıklarına şahidler, kullarına nişaneler, beldesinde ışık ve yolu­na delil olmanızı istemiştir.

Allah sizleri sürçmelerden korumuş ve fitnelerden emanda kılmış, kirlerden temizlemiş ve her türlü pisliği sizlerden uzaklaştırmış, sizleri tertemiz kılmıştır. Siz de O’nun yüceliği karşısında tazim ettiniz, şanını yüce bildiniz, nimetini övdünüz ve O’nu sürekli andınız, ahdını muhkemleştirip kulluk bağını sağlamlaştırdınız ve O’nun rızası için açık ve gizlide müminlerin hayrına çalıştınız; hikmet ve güzel öğütle O’nun yoluna çağırdınız; O’nun rızası yolunda nefsinizden geçtiniz ve O’nun muhabbeti uğruna uğradıklarınıza sabrettiniz.

Namazı dosdoğru kılıp zekatı verdiniz, marufa emredip münkerden sakındırdınız, Allah uğruna hakkıyla cihad edip O’nun davetini ilan ettiniz; farzlarını açıkladınız ve hadleri (şer-i hüküm ve cezaları) ikame edip belirlenen hükümlerini beyan et­tiniz; sünnetine uyup O’nun rızasına yöneldiniz, kaza ve takdiri O’na bıraktınız, geçmiş peygamberleri tasdik ettiniz. Öyleyse sizi bırakıp başkasına yönelen azar; size sarılan Hakk’a kavuşur, hakkınızı çiğneyen ise zevala uğrar.

Hak sizinledir ve sizdedir, sizdendir ve size yöneliktir, siz hakkın sahibi ve kaynağısınız.

Peygamberlik mirası sizdedir, halk sizin kapınıza gelir ve onların hesabı sizin üzerinizdedir. Hakkı batıldan ayıracak kesin hüküm sizin yanınızdadır; Allah’ın nişaneleri sizdedir, O’nun hükümlerini bildirecek olan sizsiniz, O’nun nuru, açık delili sizin yanınızdadır. Emri size açıklanmıştır.

Size dost olan Allah’a dost olur ve size düşman kesilen Allah’a düşman kesilir. Sizi seven Allah’ı sever, size karşı kin besleyen Allah’a kin besler. Size sarılan Allah’a sarılır. Sağlam yol ve fena yurdunun şahitleri ve bekâ yurdunun şefaatçileri sizsiniz. Kesintisiz rahmet, korunmuş nişane, mahfuz emanet ve insanların imtihan edildikleri kapı sizsiniz. Kim size geldiyse kurtuldu ve size gelmeyen helak oldu.

Siz, Allah’a doğru çağırıyorsunuz ve O’na yönlendiriyorsunuz, O’na iman edip O’na baş eğiyorsunuz, O’nun emrine uyup yoluna halkı irşat ediyorsunuz ve O’nun sözüyle hüküm veriyorsunuz.

Sizinle dostluk bağı kuran saadete erir ve size düşman olan ise kurtuluş yüzü görmez, sizi inkâr eden hüsrana uğrar ve sizden ayrı düşen sapıklığa duçar olur; size sarılan kurtulur, size sığınan güven kazanır, sizi tastik eden selamete kavuşur, size uyan hidayete erişir; size tabi olanın cennettir yeri, size karşı gelenin cehennemdir yuvası; sizi inkâr eden küfre sapar, sizinle harbeden şirke düşer, sizi reddeden cehennemin en alt tabakasında yanar.

Şahadet ederim ki, bu ilahi irade önceden vardı ve bundan sonra da var olacaktır.

Şahadet ederim ki, sizlerin ruhlarınız ve nurlarınız birdir; tertemiz ve pâksınız ve hep birbirinizdensiniz; Allah sizleri nur olarak yarattı ve arşın etrafına yerleştirdi; sonra Allah bizlere ih­sanda bulunup, minnet edip, yücelmesini ve kendi isminin anıl­masını istediği evlere yerleştirdi sizleri. Bizlerin size salât göndermemizi ve sizlerin velayetinizi taşımak nimetini yaratılışımız için esenlik ve nefsimiz için temizlik ve bizler için arınma ve günahlarımız için keffaret kıldı. Böylece bizler Allah indinde sizlerin faziletlerini itiraf edenler ve sizlerin ilahi makamınızı tastik edenler olarak tanındık. Allah’tan, sizleri hiç bir kimsenin ulaşamayacağı ve kimsenin sizinle  yarışamayacağı ve erişmeyi arzu edemeyeceği keramet kazananların en üstün mertebesine ulaştırmasını ve mukarreblerin en mükemmel makamına eriştirmesini ve mürsellerin en yüce derecelerine ulaştırmasını istiyorum. Öyle ki, sizin imamet makamınızın yüceliğini, mevkinizin azametini, şanınızın üstünlüğünü, nu­runuzun tamlığını, menziletinizin güzelliğini, makamınızın se­batını, yerinizin şerefini Allah indindeki mertebenizi O’nun yanındaki değerinizi, O’na olan özelliğinizi ve O’na yakınlığınızı tanımayan, bilmeyen hiç bir mukarreb melek ve mürsel pey­gamber kalmasın. Bu makamınızı şahid, ne bir alim, ne bir cahil, ne bir mümin, ne bir facir, ne bir inat eden tağut, ne bir azgın şeytan ve ne de bu mertebeler arasında bilinç sahibi bir mahluk kalmasın.

Babam ve annem, ailem, malım ve yakınlarım size feda olsun; Allah’ı ve sonra sizleri şahid kılıyorum ki, ben size ve sizin inandıklarınıza iman etmişim, sizin düşmanınıza karşıyım ve sizin reddettiğiniz şeyleri ben de reddediyorum, sizin makamınıza arifim, size karşı gelenlerin sapıklıkta olduklarını biliyorum. Sizin dostlarınızın dostuyum, düşmanlarınızın düşmanıyım; sizin hakkınıza riayet edene ben de riayet ederim, sizinle savaşanla savaşırım, sizin hak bildiğinizi hak bilirim, sizin batıl bildiğinizi batıl bilirim; size itaat ediyorum, hakkınıza ari­fim ve fazliletinize ikrar ediyorum. İlminizi taşıyorum, ahdinize bağlıyım, sizlerin makamınızı inanıyorum, gelişinize iman edi­yorum, dönüşünüzü tastik ediyorum, emrinizi bekliyorum, devletinizin arzusundayım, sözünüze bağlıyım, emrinize amel ediyorum, sizlere iltica etmişim, ziyaretinize gelmişim, kabrinize sığınmışım. Sizi Allah azze ve celle indinde kendime şefaatçi kılmışım, sizin hürmetiniz için Allah’a yakın olmak istiyorum, her zaman her işimde kendi hacetlerimin, isteklerimin reva ol­ması için sizleri (Allah huzurunda) aracı kılmışım; sırrınıza ve aşikar makamınıza iman etmişim, sizler hazır olanınıza da ve gaybette olanınıza da evvel ve sonuncunuza da iman etmişim ve bütün işleri sizlere hevale etmişim, bütün hallerimde sizlere boyun eğmişim, kalbim sizlere teslim olmuştur; görüşüm size tabidir ve yardımım sizin için hazırdır. Umudum şudur ki, Allah sizin vasıtanızla dinini ihya eder ve sizleri kendi istediği günler­de geriye çevirir ve adaleti ikame etmek için sizleri yeryüzünde galip kılar. Ben sizinleyim, size desteğim, sizden başkasıyla değilim. Sizlere inanmışım ve sonuncunuzu da ilkinizi sevdiğim gibi severim.

Sizin hakkınızı inkâr eden, velayetinizden çıkan ve mirasınızı gasbeden, sizler hakkında şüpheye düşen ve sizden ayrılan düşmanlarınızdan, tağuttan ve şeytandan ve onların zalim hiziplerinden Allah’a sığınıyorum, Sizin dışınızda her vasıta ve önderden, ateşe çağıran imamlardan O’na sığınırım.

Allah’tan istiyorum ki, yaşadığım müddetçe beni sizin ve­layetiniz, muhabbetiniz ve dininiz üzerine sabit kılsın ve size itaat etmeğe beni muvaffak etsin ve sizin şefaatinizi bana nasip etsin ve beni sizin en seçkin dotlarınızdan, sizin davetinize uyanlardan, sizin izinizi takip edenlerden, yolunuzdan gidenler­den, hidayetinizle hidayet bulanlardan, zümrenizde mahşere gidenlerden, dönüşünüzde dönenlerden, davetinizde mevki kazananlardan ve huzur döneminizi görenlerden, sizin güçlü döneminizde eli açık olanlardan ve sizi görmek şerefine kavuşanlardan etsin.

Babam, annem, nefsim, ailem ve malım sizlere feda olsun!Allah’a kavuşmak isteyen size gelmelidir, tevhidi bilenler bunu sizden öğrenir, O’na yönelmek isteyen sizin kapınıza gelir.

Ey benim Mevlalarım! Sizin güzelliklerinizi söylemekle bi­tiremem, sizi methetmekle hakkınıza varamam, sizin vasfınızı söylemekle değerinizi açıklayamam, sizler seçkinlerin nu­rusunuz, iyilerin hidayete eriştirenlerisiniz ve Allah’ın hüc­cetlerisiniz; Allah sizinle yaratılışı başlatmış ve sizinle de bitire­cektir. Sizin sebebinize Allah yağmur yağdırır ve sizin hürmeti­nize Allah göğün yere düşmesini önler meğer kendi izni olsun ve sizin hürmetinize Allah zorlukları giderir ve müşkülleri ber­taraf eder; sizin indinizdendir elçilerin indirdiği ve meleklerin getirdiği hükümler sizin yanınızdadır. Ruh-ul Emin (Cebrail) sizin ceddinize (Hz. Ali aleyhisselam’ın ziyaretinde “ceddinize” yerine “kardeşine”  kelimesi söylenilir) inmiştir Allah hiç bir kimseye vermediği makamı size vermiştir; her şerefli sizin şere­finiz karşısında boyun eğer ve her büyük size itaat eder; her güçlü size, faziletiniz için huzu eder ve her şey size nazaran hakirdir, yeryüzü sizin nurunuzla aydınlanmış ve kurtuluşa eren­ler sizin velayetinizle kurtuluşa erişilir, sizin vasıtanızla Allah’ın rızasına kavuşulur ve sizin velayetinizi inkar edene Allah gazap eder.

Babam, annem, kendim, ailem ve malım size feda olsun, sizin anınız diğer anılarla, isimleriniz diğer isimlerle, bedeniniz diğer bedenlerle, ruhunuz diğer ruhlarla, eserleriniz diğer eser­lerledir ve kabirleriniz diğer kabirlerin yanısıradır; oysa sizin isimleriniz ne tatlıdır! Ve nefisleriniz ne değerli ve makamınız ne büyük, mertebeniz ne yüksek ve ahdiniz ne de sağlamdır! Ve va’dınız ne de doğrudur, kelamınız nurdur, emriniz olgunluk, vasiyetiniz takvadır, işiniz hayır, adaletiniz ihsan, yaratılışınız kerem ve büyüklük; şanınız hak, doğruluk ve yumuşaklıktır; sözünüz kesin hükümdür, görüşünüz ilim, hilim ve bilinçtir (yakindir).

Hayırdan söz edildiğinde, hayırın başlangıcı, kökü, dalı, kay­nağı, barınak ve sonucu sizin olduğunuz görülür.

Babam, annem ve kendim size feda olayım; sizi nasıl öveyim ve karşılaştığınız güzel imtahanları sayayım; Allah sizin sebe­binizle bizi zilletten çıkardı, kederlerimizi giderdi, helak olmanın ve ateşin eşiğinde iken bizi kurtardı.

Babam, annem ve kendim size feda olayım; Allah sizin vela­yetinizin sayesinde bize dinin nişanelerini öğretti ve dünyadaki bozukluklarımızı düzeltti. Sizin dostluğunuz sayesinde büyük tevhid nimeti tamamlandı ve tefrika yerine kaynaşma oldu. Sizin velayetiniz sebebiyle farz itaatlar kabul olur ve Kur’an’da vacip kılınan dostluk size aittir. Yüksek dereceler, övülmüş makam ve Allah azze ve celle indinde belirlenmiş yer, büyük mertebe ve kabul olan şefaat size aittir.

Ey Allah’ım! Biz, nazil ettiğine iman ettik ve resulüne uyduk; öyleyse bizi tanıklardan yaz. Ey Rabbimiz! Bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi batıla doğru eğme, kendi indinden bize rahmet ihsan et, gerçekten sen çok bağışlayansın. Rabbimiz her türlü eksiklikten uzaktır, Rabbimizin vaadı mutlaka gerçekleşir.

Ey Allah’ın velisi; benimle Allah azze ve celle arasında öyle günahlar var ki, sizin rıza ve hoşnutluğunuz olmasa asla bağışlanmaz. Öyleyse sizi kendi sırrına emin kılan, halkın işle­rinde sizi önder kılan, itaatinizi kendi itaatine dahil eden Allah’ın hakkı hürmetine benim günahlarımı bağışlamasını isteyin ve benim şefaatçilerim olun. Ben size itaat edenim, kim size itaat etse Allah’a itaat etmiş olur ve kim de size karşı gelse Allah’a karşı gelmiş olur, sizi seven Allah’ı sevmiş olur ve size buğzeden Allah’a buğzetmiş olur.

Allah’ım! Eğer ben Muhammed ve onun seçkin ve beğenilmiş Ehl-i Beyt’inden sana daha yakın olan birisini bilseydim onu sana şefaatçi kılardım. Öyleyse kendi üzerine farz kıldığın on­ların hakkı hürmetine Sen’den istiyorum ki ben, onları ve on­ların haklarını tanıyanlardan kıl ve onların şefaatiyle merhamete kavuşanlardan kıl. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Allah! Muhammed ve onun pâk Ehl-i Beyt’ine rehmet ve çok selam gönder. Allah bize yeter, O ne güzel sahiptir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*