KABE’DE DOĞAN GÜNEŞ; MURTAZA ALİ (A.S)

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in s.a.a peygamberliğe seçilişinden  on üç  yıl önce, otuzuncu Fil yılında, Recep ayının on üçünde, Cuma günü Mekke’de Kabe’nin içinde dünya gelen Hz. Ali’nin a.s babası Peygamberimizin amcası olan Hz. Ebu Talib ve annesi ise Esed kızı Fatıma’dır. Hz. Ali’nin a.s Kabe’nin içinde doğumu  hususunda  bütün tarihçiler ve İslam alimleri   arasında görüş birliği vardır. Hz. Ali’den a.s başka da Hz. Adem’den a.s günümüze kadar Kabe’de doğan hiç bir kimse yoktur. Mübarek adının konması olayını da annesi şöyle anlatmıştır; ‘‘Ben oğlumun doğumundan sonra Kabe’den çıkmak  istediğimde gaipten gelen bir ses şöyle dedi: ‘‘Ey  Fatıma!  Bu  bebeğin ismini Ali koy. Çünkü Aliyy’ül A’la (yüceler yücesi)  olan Allah Teala buyuruyor ki ; “Ben onun ismini kendi ismimden türettim, edebimle onu terbiye ettim ve en derin bilgilerimi ona öğrettim. O putları benim evimde (Kabe’de) kıracaktır,  evimin  üzerinde  ezan okuyacaktır, beni ululayıp yüceltecektir. O’nu  sevene  ve  ona uyana ne mutlu. Ona karşı gelip düşmanlık yapana ise yazıklar olsun.”

 Hz. Ali’nin en meşhur lakabı Emire-l Müminin’dir. En meşhur künyesi ise Ebu-l Hasan ve Ebu Turab’dır.  

 Hz.  Ali’nin  a.s eşi  Peygamberimizin s.a.a biricik  kızı  olan  Hz. Fatıma’dır.  Çocukları ise sırasıyla Hz. Hasan , Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür.

Hz. Muhammed s.a.a peygamber  olunca ona  ilk  iman eden kişidir. Peygamberimiz döneminde yaptığı fedakarlıklar ve gösterdiği başarılar geçmişten günümüze kadar dillerde  dolaşmaktadır. O’nu  öven  onlarca  Kur’an  ayeti  ve Peygamberimizin hadisleri bulunmaktadır.   ,

Peygamberimizin s.a.a hakkında söylediği sayısız fazilet ve üstünlüklerden bir kaçı şöyledir; “Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır; Ali hak iledir, hak Ali ile; Ali Kur’an iledir, Kur’an Ali ile; Ali benim halifem, vasim, varisimdir; Ali’nin bana olan durumu Haru’nun Musa’ya olan durumu gibidir, yalnız benden sonra peygamber gelmeyecektir; Ali’nin imanı bütün insanlar ve cinlerin imanından daha ağır basar; Ali’nin sevgisi müminin amel defterinin adıdır; Ali bendendir ve ben ondanım. O benden sonra bütün kadın ve erkek müminin velisidir.  Ali’den başka yiğit Zülfikardan başka kılıç yoktur.”  

HZ. ALİ’DEN NASİHATLER

Allah’ın kulları! İkilemde kalmayın kuşkuya kapılırsınız, kuşkuya kapılmayın inkâra düşersiniz, inkâr etmeyin pişman olursunuz. Nefsinizin dizginini bırakmayın yanlışa düşersiniz Nefsin dizginini bırakmak sizi karanlık yollara ve helak olmaya sürükler. Hak size geldiğinde ve onu kavradığınızda gevşeklik göstermeyin apaçık ziyana uğrarsınız.

Allah’ın kulları! Allah’a karşı gelmekten sakınmak uyanıklık ve Allah’ın azabına karşı mağrur olmamak kendini koruma belirtisidir.

Allah’ın kulları! İnsanlardan kendine en yararlı olanı rabbine karşı en itaatkâr olandır ve kendine karşı en aldatıcı olan rabbine karşı en isyankâr olandır.

Allah’ın kulları! Doğrusu kim Allah’a itaat ederse güvende ve mutlu olur, her kim de Allah’a isyanda bulunursa zarar eder, pişman olur ve güvende olmaz.

Allah’ın kulları! Allah’tan (hakka götüren) kesin bilgi isteyin. Gerçekten de (hakka götüren) kesin bilgi dinin başıdır. O’ndan esenlik ve sağlık dileyin ki esenlik en büyük nimettir. Onu da dünya ve ahretiniz için ganimet bilin. Allah’tan başarı dileyin. Gerçekten de başarı sağlam bir temeldir. Bilin ki kalbin en yararlı dostu (hakka götüren) kesin bilgidir. En güzel (hakka götüren) kesin bilgi de Allah’a karşı gelmekten sakınmaktır. Hak işlerinin en yararlı ve faydalısı farzları yerine getirmektir, en zararlısı da yeni şeyler türetmektir. Türeyen her yeni şey bidattir. Her bidat de sapkınlıktır. Bidatler aracılığı ile sünnetler yok olur. Zarar eden dininde zarar edendir. Gıpta edilen kişi dini sağlam ve (hakka götüren) kesin bilgisi güzel olandır. Saadetli kişi başkasından öğüt alan ve bedbaht kişi de nefsine aldanandır. 

Allah’ın kulları! Bilin ki gösterişin en basiti bile şirktir, ihlaslı olan amel de kesin bilgi ve kavrayış üzere işlenendir. Hevesler insanı ateşe sürükler. Boş işlerle uğraşanlarla oturup kalkmak insana Kur’an’ı unutturur, şeytanı hatırlatır. Ayların yerini değiştirmek (insanın dini hükümleri kendi kafasına göre yorumlaması) küfürde aşırıya gitmektir. İsyankârların davranışları Rahmanın gazabını çağırır. (Namahrem) kadınlarla gereksiz yere konuşmak belayı getirir ve kalbi öldürür, onlara bakmak kalplerini nurunu söndürür. Kaçak bakışlar şeytanın tuzaklarıdır ve yöneticilerle oturup kalkmak ateşi alevlendirir. 

Allah’ın kulları! Doğru olun. Bilin ki Allah doğrularla beraberdir. Yalandan uzak durun. Gerçekten de yalan imandan uzaktır. Doğru kişi gerçekten de kurtuluş ve keramet zirvesinde ve yalancı kişi ise helak kuyusunun kenarındadır. Hakkı söyleyin ve onunla tanının, hakka uyun onun ehlinden olun. Size güvenen kişilerin emanetlerini sahibine verin. Sizinle bağlarını kesen akrabalarınızı ziyaret edin, sizi mahrum eden kişiye iyilikte bulunun. Söz verdiğinizde sözünüzde durun, hüküm verdiğinizde adaletli olun, zulme uğradığınızda sabredin, nasıl ki kendiniz affedilmek isterseniz size de kötülük yapıldığında affedin ve görmezde gelin.  Geçmiş atalarınız ve soy-sopunuzla övünmeyin, birbirinize kötü lakap takmayın çünkü imandan sonra kötü isim takmak iyi değildir. Birbirinizle (gereksiz) şaka yapmayın, birbirinizi kızdırmayın, birbirinize karşı üstünlük taslamayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın, acaba sizden birisi ölmüş kardeşinin etinin yemek ister mi? Birbirinize karşı haset etmeyin. Çünkü haset ve kıskançlık ateşin odunu yakıp yuttuğu gibi imanı yok eder. Birbirinize karşı kin gütmeyin. Çünkü kin dostluk bağlarını koparır. Her yere selamı yayın ve size selam verene en güzel şekilde karşılık verin.  Dul ve yetimlere karşı merhametli olun, zayıflara, mazlumlara, borçlulara yardım edin. Allah yolunda, yolda kalmışa, boyunduruktan kurtulmak isteyene, sözleşmeli borcunu ödeyerek kurtulmak isteyen köleye ve düşkünlere zekât-sadaka vererek yardımcı olun. Mazluma destek çıkın, farzları yerine getirin, Allah yolunda gerçek manada nefsinizle cihat edin. Bilin ki Allah’ın cezası çok çetindir. Allah yolunda kâfirlerle savaşın, misafire konuksever olun, abdestinizi doğru bir şekilde alın, beş vakit namazı vaktinde eda etmeye özen gösterin. Çünkü beş vakit namazın Allah katında değeri yücedir. Kim gönlünden koparak hayır işlerse şüphe yok ki Allah ona mükâfatta bulunur ve her şeyi de bilir. İyilik etmek ve kötülükten sakındırmak hususunda birbirinize yardım edin. Suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Ey inananlar, Allah’tan nasıl sakınmak lâzımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.

Bilin ki Ey Allah’ın kulları! Uzun arzular insanın aklını zayıflatır, vaatleri yalanlar, insanı gaflete teşvik eder ve pişmanlığı miras olarak bırakır. Öyleyse arzuları yalanlayın, çünkü arzular aldatmacadır. Onların sahibi de günahkârdır. Öyleyse Allah’ın sevabını umarak ve azabından korkarak amel edin. Eğer size bir güzellik ulaşırsa ona şükredin ve başka sevapları ona ortak kılın. Gerçekten de Allah Müslümanlara iyilik yapmalarını emretti ve şükreden kullarına nimetini artıracağını bildirdi. Cennet gibi arzulanıp ta arzu edenin gaflete düştüğü, cehennem gibi korkulup ta korkanın gaflet uykusu içinde olduğu bir şey görmedim. Kazanılanın yatırım olacağı ve bütün sırların ortaya çıkacağı gün (kıyamet) için yatırım yapan kişiden daha kazançlısını görmedim. Bilin ki hakkın kendisine fayda sağlamadığı kişiye batıl zarar verir.

Hidayetle doğruya ulaşmayana sapkınlık zarar verir. (Hakka götüren) kesin bilginin fayda vermediği kişiye şek zarar verir. Gerçekten de sizler göç etmeye/ahret yolculuğuna emrolundunuz ve azıklara/ahret azığına yönlendirildiniz. Bilin ki benim size karşı korktuğum en korkulu şey iki tanedir; Uzun arzular ve heva-heveslere uymak. Bilin ki dünya (size) sırt çevirdi ve yokluğun/ölümün haberini verdi. Bilin ki ahret size yöneldi ve varlığını haykırdı. Bilin ki yarış bu dünyada yapılıyor ve neticesi ahrette belli olacak. Kazananların mükâfatı cennet olacak, kaybedenlerin yolu ateşte son bulacak.

Allah’ın kulları! Namazı vaktinde kılarak, zekâtı zamanında vererek, (Allah’ın dergâhına) yalvarıp-yakararak, akraba ziyaretinde bulunarak, ahretten korkarak, fakire sadaka vererek, zayıfa ikramda bulunarak, Kur’an öğrenip ona amel ederek, doğru sözlülükle, ahde vefa ederek, güvenildiğiniz zaman emaneti sahibine vererek, Allah’ın sevabını ümit edip azabından korkarak, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihat ederek dininizi sağlamlaştırmaya yardımcı olunuz. Dünyadan kendinizi (cehennem azabından) koruyacak azığınızı alın, hayır işleyin ki mükâfatınız hayır olsun, sözümü sonlandırırken Allah’tan kendim ve sizler için bağışlanma diliyorum.

 Kaynak: Tahriru’l Mevaizu’l Adediye, s: 670,674.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*