Cevşeni Kebir Duası

Bu duayı İmam Zeynel Abidin (a.s) babası İmam Hüseyin’den (a.s) O’da dedesi Peygamberden (s.a.a) nakletmiştir.

Peygamber efendimiz savaşlardan bir tanesinde bedenine zorluk veren bir zırh giymişti. O esnada Cebrail inerek Peygambere şöyle arzaetti: Ey Muhammed! Rabbinin sana selamı var. O zırhı çıkarıp bu duayı okumanı buyuruyor. Bu dua senin ve ümmetin için eman vesilesdir.

Hadisin sonunda İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Babam Emirel Müminin Ali bana bu duayı ezberlemi, kendisinin kefenine yazmamı, onu aileme öğretmemi ve onları bu duayı okumaya teşvik etmemi  vasiyet etti. Bu duada İsmi Azam’da olmak üzere (Allah’ın) bin ismi vardır.” 

Cevşesni Kebir Duasının Faziletleri :

“Kim bu duayı kefenine yazarsa Allah onu (cehennem) ateşiyle azap etmekten haya eder.

Kim bu duayı Ramazan ayının başında halis bir niyetle okursa Allah Teala ona Kadir Gecesini nasip eder ve onun için Allah’ı tesbih ve tenzih eden ve bütün bunların sevabını bu duayı okuyana hediye den yetmiş bin melek yaratır.

Kim bu duayı Ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teala cesedini cehennem ateşine haram kılar, cenneti ona vadeder, onu günahkarlardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah’ın amanında olur.

1-Allahıım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. 1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah 2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman 3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim 4-Ey her şeyi hakkıyla bilen Alîm 5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm 6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm 7-Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hakîm 8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm 9-Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm 10-Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

2- 1-Ey efendilerin efendisi 2-Ey dualara cevap veren 3-Ey iyiliklerin sahibi 4-Ey dereceleri yükselten 5-Ey bereketleri büyük olan 6-Ey hataları bağışlayan 7-Ey belaları def eden 8-Ey sesleri işiten 9-Ey dilekleri veren 10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

3- 1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı 2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı 3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı 4-Ey her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı 5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı 6-Ey varislerin en hayırlısı 7-Ey övenlerin en hayırlısı 8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı 9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı 10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

4- 1-Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi 2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi 3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi 4-Ey büyük ve yüce olan 5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan 6-Ey ikâbı şiddetli olan 7-Ey hesabı süratli gören 8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan 9-Ey katında Ümmül-Kitap bulunan 10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden

5- 1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân 2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân 3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân 4-Ey bağışlaması bol olan Gufran 5-Ey kullarına yol gösteren Burhân 6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân 7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân 8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân 9-Ey nîmet ve beyan sahibi 10-Ey emnü eman sahibi

6- 1-Ey azametine her şeyin boyun eğdiği 2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu 3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu 4-Ey heybetine her şeyin itaat ettiği 5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettiği 6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği 7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı 8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu 9-Ey izniyle yerin karar kıldığı 10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

7- 1-Ey hataları mağfiret eden 2-Ey belaları kaldıran 3-Ey ümitler Kendisinde son bulan 4-Ey ihsanı bol veren 5-Ey hediyeleri geniş olan 6-Ey mahlukata rızk veren 7-Ey ölümlere karar veren 8-Ey şikayetleri işiten 9-Ey askerleri gönderen 10-Ey esirleri salıveren

8- 1-Ey hamd ve senâ sahibi 2-Ey şeref ve yücelik sahibi 3-Ey fahr ve bahâa sahibi 4-Ey ahd ve vefâ sahibi 5-Ey af ve rızâ sahibi 6-Ey iyilik ve bağış sahibi 7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi 8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi 9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi 10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

9- 1-Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî 2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi 3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî 4-Ey bütün sesleri işiten Semî 5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî 6-Ey her şeyi sanatla yapan Sânî 7-Ey kullarına şefaat eden Safî 8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî 9-Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vasî 10-Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî

10- 1-Ey bütün sanatların sanatkârı 2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı 3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi 4-Ey bütün sahip olunanların sahibi 5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı 6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi 7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi 8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı 9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten 10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı

11- 1-Ey sıkıntım anında hazırlığım 2-Ey musibetim anında ümidim 3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım 4-Ey gurbetliğimde dostum 5-Ey nimetlendiğim anda sahibim, 6-Ey kederim anında ferahlatıcım 7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan, 8-Ey zor durumumda sığınağım, 9-Ey korkum anında yardımcım, 10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,

12- 1-Ey gayblari bilen, 2-Ey günahları bağışlayan, 3-Ey ayıpları örten, 4-Ey sıkıntıları kaldıran, 5-Ey kalpleri değiştiren, 6-Ey kalpleri süsleyen, 7-Ey kalpleri nurlandıran, 8-Ey kalplerin tabibi, 9-Ey kalplerin sevgilisi, 10-Ey kalplerin dostu,

13- 1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil 2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil, 3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil, 4-Ey kullarının takatini aşan işlerini üzerine alan kefil, 5-Ey kullarına yol gösteren delil, 6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil, 7-Ey her şeyden haberdar olan Habir, 8-Ey lütuf u keremi bol olan latif, 9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz, 10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

14- 1-Ey şaşkınların yol göstericisi, 2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, 3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, 4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, 5-Ey asilerin sığınağı, 6-Ey günahkarların bağışlayıcısı, 7-Ey korkanlara emniyet veren, 8-Ey miskinlere merhamet eden, 9-Ey yalnızlık duyanların dostu, 10-Ey darda kalanların dualarına cevap veren,

15- 1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi, 2-Ey fazl ve iyilik sahibi, 3-Ey emniyet ve eman sahibi, 4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi 5-Ey hikmet ve beyan sahibi 6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi, 7-Ey kesin delil ve burhan sahibi, 8-Ey azamet ve saltanat sahibi, 9-Ey af ve mağfiret sahibi, 10-Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

16- 1-Ey her şeyin Rabbi, 2-Ey her şeyin ilahı, 3-Ey her şeyin yaratıcısı, 4-Ey her şeyin üzerinde olan, 5-Ey her şeyden önce olan, 6-Ey her şeyden sonra olan 7-Ey her şeyi bilen, 8-Ey her şeye gücü yeten 9-Ey her şeyin Sanii 10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

17- 1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin 2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, 3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin, 4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin, 5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, 6-Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin, 7-Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin, 8-Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim, 9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin, 10-Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Melevvin,

18- 1-Ey mülkünde daim olan, 2-Ey celalinde azim olan, 3-Ey saltanatında kadim olan, 4-Ey kullarına rahmet eden, 5-Ey her şeyi bilen, 6-Ey emirlerine uymayana halim olan, 7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan, 8-Ey ölçülerinde hikmetli olan, 9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan, 10-Ey lütfunda kadir olan

19- 1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, 2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, 3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, 4-Ey affından başka bir şey istenmeyen, 5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen, 6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, 7-Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan, 8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, 9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, 10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

20- 1-Ey tasayı kaldıran, 2-Ey gamı gideren, 3-Ey günahı affeden, 4-Ey tevbeyi kabul eden, 5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı, 6-Ey vaadinde sadık olan, 7-Ey yavrulara rızık veren, 8-Ey sözünü yerine getiren, 9-Ey gizliyi bilen, 10-Ey tohumu yarıp filizlendiren,

21- 1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli, 2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, 3-Ey Müminlerin dostu olan Veli, 4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani, 5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melii, 6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki, 7-Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi, 8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi, 9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi, 10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,

22- 1-Ey güzeli açığa çıkaran, 2-Ey çirkinin üzerini örten, 3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, 4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, 5-Ey affı büyük olan, 6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, 7-Ey mağfireti geniş olan, 8-Ey rahmeti bol veren, 9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, 10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,

23- 1-Ey bol nimet sahibi, 2-Ey geniş rahmet sahibi, 3-Ey tam hikmet sahibi, 4-Ey kamil kudret sahibi, 5-Ey kesin hüccet sahibi, 6-Ey açık ikram sahibi, 7-Ey yüce sıfat sahibi, 8-Ey daim izzet sahibi, 9-Ey metin kuvvet sahibi, 10-Ey geçmiş minnet sahibi,

24- 1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, 2-Ey adillerin en adaletlisi, 3-Ey doğruların en doğrusu, 4-Ey varlığı açık olanların en açığı, 5-Ey temiz olanların en temizi, 6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, 7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, 8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi, 9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, 10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

25- 1 Ey semaları yoktan yaratan, 2-Ey karanlıkları meydana getiren, 3-Ey gizlilikleri bilen, 4-Ey için için üzülenlere acıyan, 5-Ey utanılacak şeyleri örten, 6-Ey belaları defeden, 7-Ey ölüleri dirilten, 8-Ey sevapları kat kat yazan, 9-Ey bereketleri indiren, 10-Ey cezaları şiddetli olan,

26- 1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir, 2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir, 3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir, 4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir, 5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, 6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir, 7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir, 8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir, 9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir, 10-Ey bütün kainatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

27- 1-Ey Beytul-Haramin Rabbi, 2-Ey haram ayların sahibi, 3-Ey Mescidül Haramın Rabbi, 4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi, 5-Ey Rükn-u Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi, 6-Ey Mescüdül Haramın Rabbi, 7-Ey helal ve haramın Rabbi, 8-Ey nur ve karanlığın Rabbi, 9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi, 10-Ey celal ve ikramın Rabbi,

28- 1-Ey desteği olmayanların desteği, 2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı, 3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, 4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı, 5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, 6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari, 7-Ey izzeti olmayanların izzeti, 8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, 9-Ey dostu olmayanların dostu, 10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

29- 1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim, 2-Ey varlığının sonu olmayan Daim, 3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim, 4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim, 5-Ey her şeyi bilen Alim, 6-Ey yarattıklarını koruyan Asim, 7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım, 8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim, 9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kâbiz, 10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,

30- 1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, 2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, 3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, 4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, 5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, 6-Ey kendisinden irşat edilmeyi isteyenleri irşad eden, 7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden, 8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, 9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan, 10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

31- 1- Ey affı bol olan 2-Ey iyiliği büyük olan, 3-Ey hayrı çok olan 4-Ey fazlı kadim olan, 5-Ey sanatı güzel olan, 6-Ey lütfu daim olan, 7-Ey sıkıntıyı gideren, 8-Ey zararı kaldıran 9-Ey mülkün sahibi, 10-Ey hak ile hükmeden,

32- 1-Ey mağlup edilmeyen Aziz, 2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif, 3-Ey uyumayan gözetleyici, 4-Ey yok olmayan Mevcud, 5-Ey ölmeyen Hayy, 6-Ey yok olmayan Melik, 7-Ey fena bulmayan Baki, 8-Ey cehalet ariz olmayan Alim, 9-Ey taama muhtaç olmayan Samed, 10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

33- 1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid, 2-Ey istedigini bulan Vacid, 3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid, 4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid, 5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid, 6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais, 7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis, 8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr, 9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi, 10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,

34- 1-Ey bütün azimlerden daha Azim, 2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim, 3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim, 5-Ey bütün alimlerden daha Alim, 6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 7-Ey bütün büyüklerden daha büyük, 8-Ey bütün yücelerden daha Celil, 9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz, 10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

35- 1-Ey ahdinde vefalı, 2-Ey vefasında kuvvetli, 3-Ey kuvvetinde yüce, 4-Ey yüceliğinde yakın, 5-Ey yakınlığında latif, 6-Ey lütfunda şerif, 7-Ey şerefinde aziz, 8-Ey izzetinde azim, 9-Ey azametinde mecid, 10-Ey yüceliğinde Hamid,

36- 1-Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, 2-Ey her şey kendisi için var olan, 3-Ey her şey kendisi için mevcut olan, 4-Ey her şeyin kendisine döndüğü, 5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu, 6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği, 7-Ey her şey onunla ayakta olan, 8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, 9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği, 10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

37- 1- Ey kullarına yeten Kafi, 2-Ey her türlü derde deva veren Safi, 3-Ey vaadinde duran Vafi, 4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi, 5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali, 6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai, 7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi, 8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi, 9-Ey varlığının sonu olmayan Baki, 10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,

38- 1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, 2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, 3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan, 4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, 5-Ey kendisinden başka maksut olmayan, 6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, 7-Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, 8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, 9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, 10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

39- 1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, 2-Ey matlupların en hayırlısı, 3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, 4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, 5-Ey maksut olanların en hayırlısı, 6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı, 7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı, 8-Ey sevilenlerin en hayırlısı, 9-Ey indirenlerin en hayırlısı, 10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

40- 1- Ey yaratıp düzene koyan, 2-Ey takdir edip hedefe götüren, 3-Ey belayı kaldıran, 4-Ey gizli yakarışı işiten, 5-Ey batmışı kurtaran, 6-Ey helak olana necat veren, 7-Ey hastaya şifa veren, 8-Ey öldüren ve dirilten, 9-Ey güldüren ve ağlatan, 10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,

41- 1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir, 2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir, 3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir, 4-Ey her şeye gücü yeten Kadir, 5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir, 6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir, 7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir, 8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir, 9-Ey dostlarına yardım eden Nasir, 10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,

42- 1- Ey karada ve denizde yolu olan, 2-Ey dış alemde ayetleri bulunan, 3-Ey ayetlerinde delili olan, 4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden, 5-Ey kabirlerde izzeti olan, 6-Ey Kıyamette saltanatı olan, 7-Ey hesapta heybeti olan, 8-Ey Mizanda hükmü olan, 9-Ey Cennette rahmeti olan, 10-Ey ateşte azabı olan,

43- 1- Ey korkanların kendisine kaçtığı, 2-Ey günahkârların kendisine sığındığı, 3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği, 4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği, 5-Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği, 6-Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği, 7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, 8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, 9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, 10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

44- 1- Ey bütün yakınlardan daha yakın, 2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, 3-Ey bütün büyüklerden daha büyük, 4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz, 5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi, 6-Ey bütün zenginlerden daha zengin, 7-Ey bütün cömertlerden daha cömert, 8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf, 9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim, 10-Ey bütün yücelerden daha yüce,

45- 1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb, 2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakîb, 3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib, 4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib, 5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib, 6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib, 7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir, 8-Ey her şeyden haberdar olan Habir, 9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir, 10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,

46- 1- Ey mağlup olmayan Galib, 2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar, 3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı, 4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, 5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir, 6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, 7-Ey korunmayan Koruyucu, 8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici, 9-Ey gaib olmayan Şahid, 10-Ey uzak olmayan yakın,

47- 1-Ey nurların nuru, 2-Ey nurları nurlandıran, 3-Ey nurlara suret ve şekil veren, 4-Ey nurları yaratan, 5-Ey nurları takdir eden, 6-Ey nurları idare eden, 7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, 8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur, 9-Ey bütün nurların üstünde olan nur, 10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,

48- 1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan, 2-Ey fiili latif olan, 3-Ey lütfu daim olan, 4-Ey ihsani kadim olan, 5-Ey sözü hak olan, 6-Ey vaadi doğru olan, 7-Ey affı fazla olan, 8-Ey azabı adalet olan, 9-Ey zikri tatlı olan, 10-Ey dostluğu lezzetli olan,

49- 1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil, 2-Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil, 3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil, 4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil, 5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil, 6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil, 7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil, 8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil, 9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil, 10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

50- 1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen, 2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan, 3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, 4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, 5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, 6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, 7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, 8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, 9-Ey doğurmayan ve doğmayan, 10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,

51- 1- Ey en güzel Sevgili, 2-Ey en güzel Tabib, 3-Ey en güzel Hesap Gören, 4-Ey en güzel Yakin, 5-Ey en güzel Gözetleyici, 6-Ey en güzel Cevap veren, 7-Ey en güzel Dost, 8-Ey en güzel Vekil, 9-Ey en güzel Efendi, 10-Ey en güzel yardımcı,

52- 1-Ey kendisini tanıyanların sevinci, 2-Ey kendisini arzulayanların dostu, 3-Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan, 4-Ey tövbekârların sevgilisi, 5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren, 6-Ey günahkarların ümidi, 7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, 8-Ey gamlılara nefes aldıran, 9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren, 10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

53- 1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi, 2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi 3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi, 4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, 5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi, 6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, 7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi, 8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, 9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi, 10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,

54- 1- Ey ilmi her şeye ulasan, 2-Ey başarı her şeye nüfus eden, 3-Ey kudreti her şeye bali olan, 4-Ey nimetleri sayılamayan, 5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği, 6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği, 7-Ey hayallerin hakikatine erişemediği, 8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan, 9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan, 10-Ey bekası izzetle izzetlenen,

55- 1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan, 2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan, 3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan, 4-Ey cennetül mevanın sahibi, 5-Ey cehennem ve ateşin sahibi, 6-Ey en büyük ayetler sahibi, 7-Ey en güzel isimler sahibi, 8-Ey hüküm ve kaza sahibi, 9-Ey yüce göklerin sahibi, 10-Ey arş ve yerin sahibi,

56- 1- Ey kullarını çok çok affeden Afuvv, 2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur, 3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud, 4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekur, 5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabur, 6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf, 7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atuf, 8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs, 9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, 10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,

57- 1-Ey semada azameti görülen, 2-Ey yerde ayetleri tecelli eden, 3-Ey her şeyde delilleri bulunan, 4-Ey denizde acayip sanatları bulunan, 5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten, 6-Ey dağlarda hazineleri bulunan, 7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, 8-Ey bütün işler kendisine dönen, 9-Ey her şeyde lütfu açıkça görünen, 10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan,

58- 1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, 2-Ey tabibi olmayanların tabibi, 3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi, 4-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, 5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, 6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği, 7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi, 8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi, 9-Ey rehberi olmayanların rehberi, 10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

59- 1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi, 2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi, 3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten, 4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden, 5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren, 6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden, 7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren, 8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren, 9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren, 10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

60- 1-Ey her şeyden önce olan evvel, 2-Ey her şeyden sonra olan Ahir, 3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir 4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın, 5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik, 6-Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razik, 7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik, 8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik, 9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, 10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp filizlendiren Falik,

61- 1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren, 2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan, 3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren, 4-Ey güneş ve aya boyun eğdiren, 5-Ey ölümü ve hayatı yaratan, 6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan, 7-Ey eş ve evlat edinmeyen, 8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan, 9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan, 10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

62- 1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, 2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, 3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten, 4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, 5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen, 6-Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, 7-Ey tövbekârların özrünü kabul eden, 8-Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, 9-Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen, 10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

63- 1-Ey bekası daim olan, 2-Ey hataları bağışlayan, 3-Ey duaları işiten, 4-Ey ihsanı geniş olan, 5-Ey gökleri yükselten, 6-Ey belaları defeden, 7-Ey medh ü şenası büyük olan, 8-Ey varlığının parıltısı kadim olan, 9-Ey vefası çok olan, 10-Ey mükafatı şerefli olan,

64- 1-Ey çok affeden Gaffar, 2-Ey bütün ayıpları örten Settar, 3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, 4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, 5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, 6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, 7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah, 8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham, 9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab, 10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

65- 1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan, 2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden, 3-Ey beni yedirip içiren, 4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan, 5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen, 6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten, 7-Ey bana tevfik edip hidayet eden, 8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren, 9-Ey beni öldürüp dirilten, 10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

66- 1-Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, 2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan, 3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, 4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan, 5-Ey kullarından tövbeyi kabul eden, 6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, 7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan, 8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen, 9-Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği, 10-Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,

67- 1-Ey yeri beşik yapan, 2-Ey dağları direk yapan, 3-Ey güneşi kandil kılan, 4-Ey ay’ı nur kılan, 5-Ey geceyi örtü yapan, 6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan, 7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan, 8-Ey semayı bina kılan, 9-Ey eşyayı çift çift yaratan, 10-Ey ateşi gözcü kılan,

68- 1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi, 2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi, 3-Ey istediğini yükselten Rafi, 4-Ey istediğini engelleyen Meni, 5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi, 6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri, 7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir, 8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir, 9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir, 10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

69- 1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, 2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi, 3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, 4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi, 5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi, 6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, 7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, 8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi, 9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, 10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

70- 1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, 2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi, 3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi 4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi, 5-Ey sayılamayan nimetler sahibi, 6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi, 7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi, 8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, 9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi, 10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.

71- 1-Ey alemlerin Rabbi, 2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi, 3-Ey sabredenleri seven, 4-Ey tövbe edenleri seven, 5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, 6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven, 7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı, 8-Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı, 9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı, 10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

72- 1-Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi, 2-Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid, 3-Ey her şeyi muhafaza eden Hafiz, 4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhit, 5-Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamid, 6-Ey azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz Mecid, 7-Ey her türlü mahlukata münasip rızık veren Mukit, 8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugis, 9-Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz, 10-Ey istedigini zelil kılan Müzill,

73- 1-Ey ziddi olmayan Ehad, 2-Ey dengi bulunmayan Ferd, 3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, 4-Ey çifti bulunmayan Vitr, 5-Ey veziri bulunmayan Rab, 6-Ey fakirliği bulunmayan Gani, 7-Ey azledilemeyen Sultan, 8-Ey aczeden münezzeh olan Melik, 9-Ey benzeri olmayan Mevcud,

74- 1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan, 2-Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, 3-Ey hamdı kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan, 4-Ey itaati, kendisine itaat edenlere necat olan, 5-Ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, 6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan, 7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan, 8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için öğüt olan, 9-Ey affı günahkarlar için sığınak olan, 10-Ey rahmeti Muhsinler için yakın olan,

75- 1-Ey ismi yüce ve mübarek olan, 2-Ey san ve makamı yüksek olan, 3-Ey sena ve övgüsü büyük olan, 4-Ey kendisinden başka ilah olmayan, 5-Ey isimleri mukaddes olan, 6-Ey bekası devam eden, 7-Ey azameti, baha ve kadri olan, 8-Ey büyüklük perdesi olan, 9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan, 10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

76- 1-Ey kullarına yardım eden Muin, 2-Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübin, 3-Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emin, 4-Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin, 5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin, 6-Ey azap ve ikabi şiddetli olan Sedid, 7-Ey kullarının her yaptığını gören Şehid, 8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşid, 9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamid, 10-Ey sonsuz şeref sahibi Mecid,

77- 1-Ey yüce arşın sahibi, 2-Ey dos doğru sözün sahibi, 3-Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi, 4-Ey kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi, 5-Ey vaad ve tehdit sahibi, 6-Ey uzak olmayan yakın, 7-Ey en fazla övgüye layık olan dost, 8-Ey her şeyi müşahedesi altında tutan, 9-Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan, 10-Ey kuluna sah damarından daha yakın olan,

78- 1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, 2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, 3-Ey güneş ve nurlu ayin yar 4-Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, 5-Ey küçük yavrulara rızık veren, 6-Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden, 7-Ey korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı, 8-Ey kullarının her halini gören, 9-Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, 10-Ey her şeye gücü yeten,

79- 1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi, 2-Ey fazl ve kerem sahibi, 3-Ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi, 4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan, 5-Ey zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan, 6-Ey bütün kullarına ilhamda bulunan, 7-Ey zarar ve elemi gideren, 8-Ey gizli sır ve kaygıları bilen, 9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi, 10-Ey esyayi yoktan yaratan,

80- 1-Ey gerçek adalet sahibi Adil, 2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil, 3-Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fadil, 4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail, 5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil, 6-Ey herseyi meydana getiren Cail, 7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil, 8-Ey mahlukatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fatir, 9-Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergahına çağıran Talib, 10-Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlub,

81- 1-Ey güç ve havliyle nimet veren, 2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden, 3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, 4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, 5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen, 6-Ey tedbiriyle hükmeden, 7-Ey ilmiyle herseyi idare eden, 8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen, 9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan, 10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden,

82- 1-Ey dilediğini yaratan, 2-Ey dilediğini yapan, 3-Ey dilediğine hidayet eden, 4-Ey dilediğini saptıran, 5-Ey dilediğini bağışlayan, 6-Ey dilediğine azap eden, 7-Ey dilediğinin tövbesini kabul eden, 8-Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, 9-Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, 10-Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,

83- 1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen, 2-Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, 3-Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, 4-Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, 5-Ey melekleri elçi kılan, 6-Ey semada burçlar meydana getiren, 7-Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, 8-Ey insani bir damla sudan yaratan, 9-Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, 10-Ey her seyi ilmiyle kuşatan,

84- 1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd, 2-Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr, 3-Ey herbir şeyde birliğini gösteren Ehad, 4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğunu Samed, 5-Ey san, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced, 6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, 7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell, 8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk, 9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr, 10-Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

85- 1-Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu, 2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, 3-Ey kendisine şükredenlerin meşkûru, 4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru, 5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu, 6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, 7-Ey Kendisini bir tanıyanların mevsufu, 8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, 9-Ey Kendisini arzulayanların mergubu, 10-Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

86- 1-Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, 2-Ey kulların senasını saymakla bitiremediği, 3-Ey mahlukatın celalini vasf edemediği, 4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, 5-Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, 6-Ey fikirlerin Kibriya’sının hakikatine ulaşamadığı, 7-Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, 8-Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği, 9-Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

87- 1-Ey günahları için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, 2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı, 3-Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, 4-Ey müminlerin dost ve sahibi, 5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, 6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü, 7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, 8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, 9-Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, 10-Ey bütün yârdim edenlerden daha çok yardım eden,

88- 1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, 2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim, 3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im, 4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti, 5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni, 6-Ey canlilara hayat veren Muhyi, 7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi, 8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi, 9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci, 10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

89- 1-Ey her şeye kafi, 2-Ey her şeyi idare eden kaim, 3-Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen, 4-Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan, 5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan, 6-Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan, 7-Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan, 8-Ey her şeyin anahtarı elinde olan, 9-Ey rahmeti her şeyi kuşatan, 10-Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,

90- 1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen, 2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen, 3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen, 4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen, 5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen, 6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan, 7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan, 8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan, 9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen, 10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan,

91- 1-Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, 2-Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Faric, 3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fatih, 4-Ey kullarına yardım eden Nasir, 5-Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Damin, 6-Ey her şeye fıtratının gayesini emreden amir, 7-Ey her türlü kötülükten sakındıran Nahi, 8-Ey kullarının ümidi olan Reca, 9-Ey kullarının ümit beslediği Mürteca, 10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

92- 1-Ey zayıfların yardımcısı, 2-Ey fakirlerin hazinesi, 3-Ey gariplerin sahibi, 4-Ey dostların yardımcısı, 5-Ey düşmanların kahredicisi, 6-Ey gökleri yükselten, 7-Ey belaları kaldıran, 8-Ey dostların can yoldaşı, 9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi, 10-Ey zenginlerin ma`budu,

93- 1-Ey her şeyin evveli ve ahiri, 2-Ey her seyin ilahi ve sanatkârı, 3-Ey her şeyin raziki ve haliki, 4-Ey her şeyin yaratıcısı ve sultani, 5-Ey her şeyi daraltan ve genişleten, 6-Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden, 7-Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, 8-Ey her şeyi terbiye ve idare eden, 9-Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, 10-Ey her şeyi dirilten ve öldüren,

94- 1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı, 2-Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, 3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı, 4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı, 5-Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı, 6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı, 7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, 8-Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, 9-Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, 10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

95- 1-Ey kendisini çığıranlara cevap veren, 2-Ey kendisine itaat edenleri seven, 3-Ey kendisini sevenlere yakin olan, 4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen, 5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, 6-Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, 7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan, 8-Ey hükmünde büyük olan, 9-Ey azametinde merhametli olan, 10-Ey ihsanında kadim olan,

96- 1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, 2-itaatkar kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, 3-Ey eşyayı hikmetle pes pese getiren Muakkib, 4-Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren mukallib, 5-Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir. 6-Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, 7-Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Muraggib. 8-Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, 9-Ey mahlukatı var eden Mükevvin, 10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

97- 1-Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden ali koymayan, 2-Ey kendisi için bir is diğer bir ise mani olmayan, 3-Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, 4-Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, 5-Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan, 6-Ey müminlerin kalplerini İslam’la genişleten, 7-Ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden, 8-Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan, 9-Ey kendisini arzulayanların son arzusu, 10-Ey alemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,

98- 1-Ey her şeyi var olmadan bilen, 2-Ey vaadi doğru olan, 3-Ey lütfu açık olan, 4-Ey emri üstün ve galip olan, 5-Ey kitabi sağlam olan, 6-Ey kaza ve hükmü var olan, 7-Ey Kur`anı yüce olan, 8-Ey saltanatı kadim olan, 9-Ey fazl ü keremi daim olan, 10-Ey Arşı büyük olan,

99- 1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, 2-Ey bütün kapıları açan, 3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan, 4-Ey sevapları veren, 5-Ey doğruları ilham eden, 6-Ey bulutları yoktan yaratan, 7-Ey azap ve cezası şiddetli olan, 8-Ey hesabi süratli gören, 9-Ey dönüş kendisine olan, 10-Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

100- 1-Ey Rabbimiz, 2-Ey Ilahımız, 3-Ey Seyyidimiz, 4-Ey Mevlamiz, 5-Ey Yardımcımız, 6-Ey Koruyucumuz, 7-Ey Kadirimiz, 8-Ey Razıkımız, 9-Ey Delilimiz, 10-Ey Meded karimiz, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*