Gece Namazı

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gece namazı insanı yüzü güzel, huyu iyi ve güzel kokulu kılar, rızkı arttırır ve borcu öder, gamı giderir ve göze cila verir.” [1]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Gece namazı, Allah’ın hoşnutluğu ve meleklerin dostluğu için bir vesiledir.” [2]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gece namazı kılınan ve Kur’an okunan evler, gökyüzü ehli için yıldız gibi parlar.” [3]

Gece Namazının Kılınış Şekli

Gece namazı toplam 11 rekâttır:

1 -Gece namazının sekiz rekatı, sabah namazı gibi, iki şer iki şer dört tane iki rekatlık olmak üzere gece namazı niyetiyle kılınır.

2-  İki rekat şef’ namazı: Birinci rekatında, Hamd’dan sonra “Nas” suresi ve ikinci rekatta, “Felak” suresini okumak daha iyidir.

3 – Bir rekat vitir namazı: Hamd’dan sonra, üç kere “Tevhid” suresi, bir kere “Felak” suresi ve bir kere de “Nas” suresini okumak veya sadece bir sure okumak yeterlidir. Sonra elleri kunut için gökyüzüne doğru kaldırırız ve hacetlerimizi Allah’tan isteriz ve kırk mümin için dua ederiz.

Ardından yetmiş defa;“Esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” diye Allah’tan mağfiret ve bağışlama dileriz ve ona doğru dönüp yöneliriz.

Sonra yedi defa; “Hazihi mekamu’l aizi bike minen nar” (Kıyamet gününün ateşinden sana sığınanın makamı işte budur) deriz.

Sonra üç yüz defa  “El Afv” (Allah’ım beni bağışla) deriz.

Ve sonra da   “Rabbi iğfirliy verhemniy vetub aleyye, inneke ente tevvabul ğafurur rahim” (Rabbim beni bağışla, bana merhamet et, tövbemi kabul eyle, doğrusu sen tövbeleri kabul eden ve bağışlayansın) cümlesini deriz.

Konutun ardında normal şekliyle namazımızı bitiririz.

Gece Namazının Hükümleri

1 -Sekiz rekatı gece namazı niyetiyle, iki rekatı ise şef’ namazı niyetiyle ve sonra bir rekatı ise vitir namazı niyetiyle kılınır. Bunların en faziletlileri vitir namazı ve şef’ namazıdır ve iki rekât olan şef’ namazı bir rekat olan vitir namazından daha yücedir.

2 – Gece namazında, şef’ ve vitir namazıyla iktifa etmek doğrudur ve hatta vakit dar olduğu zaman sadece vitir namazına iktifa etmek de doğrudur.

 3 -Gece namazının kılınış vakti, gece yarısından fecr-i sadık’a kadardır ve seher vakti diğer vakitlerden en iyi olanıdır. Gecenin üçte birinin son kısmı seher sayılmaktadır ve seherde gece namazı kılmak fecr-i sadıka doğru kılmaktan daha yücedir. [4]

4 – İnsanın, seçme hakkında sahip olduğu halde bile oturarak gece namazı kılması caizdir. Ama oturarak kıldığı her iki rekatı, ayakta kılınan bir rekat namaz olarak sayması daha iyidir. Bu yüzden oturarak sekiz tane iki rekatlı, her iki rekatın da sonunda bir selam ve toplam on altı rekat olmak üzere gece namazı niyetiyle; iki tane iki rekatlık namaz ve her iki rekattan sonra selam vermek üzere toplam dört rekat şef’ namazı niyetiyle ve iki tane bir rekatlık olmak üzere toplan iki rekat vitir namazı niyetiyle kılmak doğrudur. Ama zorunluluk ve hastalık nedeniyle onbir rekata kifayet etek de doğrudur.

 5 – Yolcu kimse, namazını gece yarısından önce kılabilir.

 6 – Uykuda kalıp gece namazını kılamamaktan korkan genç namazını gece yarısından önce kılabilir.

7 – Gece yarısından sonra gece namazını kılmaya özrü olanlar, misal olarak yaşlı veya havanın soğumasından korkan yada uykuda cünüp olmaktan korkan kimse namazını geceden önce kılabilir.

8 –  (Hamd’dan sonra) Sure okumak, gece namazlarının rekatlarında gerekli değildir ve Hamd suresini okumakla kifayet etmek doğrudur. Ayrıca kunut da ikinci rekatlarda vacip değildir ve namazı kunutsuz okumak da doğrudur.

 9 – Vitir namazı bir rekattır ve onu kunutsuz eda etmek doğrudur.

10 – Tüm onbir rekatı bir mecliste (bir kerede) kılmak lazım değildir, aksine Resulullah’ın (s.a.a) teheccüt ettiği gibi üç kerede kılmak doğrudur ve (aralarını) ayırmak daha yücedir.

11  – Ailesinden gece namazına kalkmak isteyenin kalması için gece namazını yüksek sesle okumak müstehaptır. Rivayetlerde var olan ve Şehit ve diğerlerinin de beyan ettiği gibi yüksek sesle okumanın sevabı vardır. (müstehaptır)

İnsanın gösteriş ve riyadan uzak olduğu taktirde yüksek sesle okumanın müstahap olduğu da bellidir ve eğer Allah korusun riya veya gösteriş olmasından korkarsa, alçak sesle okuması gerekir. [5]

Gece Namazının Kazasının Fazileti

Gece namazını kılamayan kimse, gündüz kazasını yerine getirebilir. [6]

Hatırlatma: Ali b. İbrahim’in tefsirinde İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edildiği üzere gece namazının kazasının faziletleri çoktur. Rivayet şöyledir: “Adamın biri İmam Sadık’a (a.s) şöyle arzetti: “Fedan olayım! Gece namazını bir ay, bazen iki ve bazen de üç ay kılamadığım oluyor ve ben onun kazasını gündüz eda ediyorum. Bu iş caiz midir?” İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Allah’a yemin olsun bu iş senin gözlerinin aydınlanmasına neden olur” ve imam bu cümleyi üç defa tekrarladı. [7]

İshak b. Ammar, İmam Sadık’tan rivayeti naklettikten sonra, İmam Sadık’ın (a.s) babalarından ve onlar da Resulullah’tan şöyle nakletmişlerdir: “Allah-u Teala, gece namazını gündüz kaza edan kimseyle meleklere karşı övünür ve şöyle buyurur: “Ey melekler! Bu kulum kendisine vacip kılmadığım şeyin kazasını yerine getirmektedir. Şahit olun ki ben onu bağışladım” [8]

Gece namazı kılarken, namazın ortasında güneş doğarsa; eğer dört rekatını kılmışsa diğerlerini kısa ve müstahaplarını yerine getirmeden kılabilir ve eğer daha dört rekatını kılmamışsa başladığı o iki rekatı bitirir, sonra iki rekat sabahın nafilesini yerine getirir ve ondan sonra da iki rekat vacip olan sabah namazını kılar. Bunları yaptıktan sonra da gece namazının geriye kalanının kazasını yerine getirir. Eğer daha hiç namaza başlamamışsa, sabah namazının nafilesini kıldıktan sonra sabah namazını kılar ve ondan sonra gece namazının kazasını yerine getirir.

Hatırlatma: Eğer gece namazını Beyn’et-Tulueyn’de (sabah ezanından sonra ve güneşin doğmasından önce) yerine getirirse, kaza namazı kıldığına dair niyet etmemesi daha iyidir, aksine “Ma fi’z-Zimmet” niyetiyle kılmalıdır.

Açıklama: “Ma fi’z-Zimmet” gece namazını eda veya kaza olarak kıldığına, Allah’ın ve Resulü’nün emrettiğini yerine getirdiğine dair “Kurbeten ila Allah” deyip namaz kılmaya niyet etmesi anlamına gelmektedir. [9]

Abbas Azizi

——————————————————————————–

[1] Bihar’ul-Envar, c. 87, s. 153

[2] a.g.e. s. 161

[3] Vafi, c. 2, s. 23

[4] Tahrir’ul-Vesail, c. 1, s. 136

[5] Şem’us-Seher; Şeb-i Merdan-i Huda; Mefatih’ul-Cunan

[6] Ahkaz, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 95

[7] Ahkaz, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 95

[8] Bihar’ul-Envar, c. 87, s. 202

[9] Ahkam, Vizaret-i Amuzeş ve Perveriş, s. 96

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*