İmam Ali’nin (a.s) Menkıbeleri 2

Abdullah b. Abbas, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Doğrusu Ali b. Ebu Talib, benden sonra yaratılmışların en üstünüdür. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir ama babaları onlardan daha hayırlıdır.[1] Gerçekten Fatıma âlemlerin kadınlarının efendisidir. Ali benden Fatıma’yı istedi. Eğer ben kızım Fatıma için Ali’den daha hayırlısını bulsaydım onunla evlendirirdim.”[2]


[1] – Yunus b. Vahab Kasri şöyle anlatmıştır: Medine’de İmam Cafer Sadık’ın (a.s) huzuruna vararak, “Fedan olayım! Huzuruna geldim ancak Emire’l Müminin’i (a.s) ziyaret etmedim.” deyince İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Çok kötü bir iş yapmışsın; eğer Şialarımızdan olmasaydın yüzüne bile bakmazdım. Allah’ın, melekleriyle ziyaret ettiği ve müminlerin de ziyaretine gittikleri kişiyi ziyaret etmiyor musun? Emire’l Müminin bütün imamlardan daha faziletlidir. Onların amellerinin sevabı da ona yazılır…” (Ferhatu’l Gura, Abdul Kerim İbni Tavus, 74.)

[2] – Hisal, Saduk, 206, Biharu’l Envar, Meclisi, 43, 26, Menakıbı İbni Şehri Aşub, 3, 104, Meani’l Ahbar, Saduk, 107, Tarihu’l Hulefa, Suyuti, 114, Zehairu’l Ukba, Taberi, 43, Tarihu’l İslam, Zehebi, 2, 91, Müşkülü’l Asar, Tahavi, 1, 48, El-Muhtar Min Menakıbı’l Ahyar, İbni Esir, 56, El-İsabe, Askalani, 4, 378, El-İstiab, İbni Abdulbir, 4, 385, Tabakatu’l Kubra, İbni Saad, 8, 26, El-Müstedrek, Hakimi Nişaburi, 3, 156, Mesabihu’s-Sunne, Bagavi, 2, 204, Kenzu’l Ummal, Muttaki Hindi, 5, 97, Usdu’l Ğabe, İbni Kesir, 5, 522, Hilyetu’l Evliya, Ebu Naim İsfehani, 2, 39.

Admin Ehlibeyt

Admin Ehlibeyt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir